سرعت ۱۲۸ Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۱ ماه ۵ گیگابایت ۱۲۸٫۱٫۵
ثبت نام | توضیحات ۱۰ ریال ۱ ماه ۱ گیگابایت ۱۰ روزه رایگان
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۳۱۵,۰۰۰ ریال
۱ ماه نامحدود سرویس ۱۲۸ کیلوبیت یک ماهه نامحدود
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۲۰۲,۰۰۰ ریال
۳ ماه ۳ گیگابایت ۱۲۸٫۳٫۳
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۳ ماه ۶ گیگابایت ۱۲۸٫۳٫۶
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۴۷۵,۰۰۰ ریال
۳ ماه ۱۲ گیگابایت ۱۲۸٫۳٫۱۲
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۶۸۴,۰۰۰ ریال
۳ ماه ۲۰ گیگابایت ۱۲۸٫۳٫۲۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال
۳ ماه ۴۰ گیگابایت ۱۲۸٫۳٫۴۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۵۴۸,۰۰۰ ریال
۶ ماه ۱۲ گیگابایت ۱۲۸٫۶٫۱۲
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۷۵۸,۰۰۰ ریال
۶ ماه ۲۰ گیگابایت ۱۲۸٫۶٫۲۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۱۹۵,۰۰۰ ریال
۶ ماه ۴۰ گیگابایت ۱۲۸٫۶٫۴۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۹۰۵,۰۰۰ ریال
۱۲ ماه ۲۰ گیگابایت ۱۲۸٫۱۲٫۲۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۴۸۰,۰۰۰ ریال
۱۲ ماه ۴۸ گیگابایت ۱۲۸٫۱۲٫۴۸
سرعت ۵۱۲ Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۲۴۵,۲۰۰ ریال
۱ ماه ۵ گیگابایت ۵۱۲٫۱٫۵
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۶۵۹,۰۰۰ ریال
۱ ماه ۲۰ گیگابایت ۵۱۲٫۱٫۲۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۹۸۱,۰۰۰ ریال
۱ ماه نامحدود سرویس ۵۱۲ کیلوبیت یک ماهه نامحدود
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۳۷۴,۰۰۰ ریال
۳ ماه ۶ گیگابایت ۵۱۲٫۳٫۶
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۵۴۸,۰۰۰ ریال
۳ ماه ۱۲ گیگابایت ۵۱۲٫۳٫۱۲
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۷۵۷,۰۰۰ ریال
۳ ماه ۲۰ گیگابایت ۵۱۲٫۳٫۲۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۱۹۵,۰۰۰ ریال
۳ ماه ۴۰ گیگابایت ۵۱۲٫۳٫۴۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۶۹۵,۰۰۰ ریال
۶ ماه ۱۲ گیگابایت ۵۱۲٫۶٫۱۲
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۹۰۵,۰۰۰ ریال
۶ ماه ۲۰ گیگابایت ۵۱۲٫۶٫۲۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۳۴۰,۰۰۰ ریال
۶ ماه ۴۰ گیگابایت ۵۱۲٫۶٫۴۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۱۹۹,۰۰۰ ریال
۱۲ ماه ۲۰ گیگابایت ۵۱۲٫۱۲٫۲۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۷۷۵,۰۰۰ ریال
۱۲ ماه ۴۸ گیگابایت ۵۱۲٫۱۲٫۴۸
سرعت ۱۰۲۴ Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۲۶۷,۰۰۰ ریال
۱ ماه ۵ گیگابایت ۱۰۲۴٫۱٫۵
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۷۹۰,۰۰۰ ریال
۱ ماه ۲۵ گیگابایت ۱۰۲۴٫۱٫۲۵
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۲,۵۰۰,۷۰۰ ریال
۱ ماه ۱۰۰ گیگابایت ۱۰۲۴٫۱٫۱۰۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۴۳۹,۰۰۰ ریال
۳ ماه ۶ گیگابایت ۱۰۲۴٫۳٫۶
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۶۱۴,۰۰۰ ریال
۳ ماه ۱۲ گیگابایت ۱۰۲۴٫۳٫۱۲
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۸۲۳,۰۰۰ ریال
۳ ماه ۲۰ گیگابایت ۱۰۲۴٫۳٫۲۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۸۲۶,۰۰۰ ریال
۶ ماه ۱۲ گیگابایت ۱۰۲۴٫۶٫۱۲
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۰۳۵,۰۰۰ ریال
۶ ماه ۲۰ گیگابایت ۱۰۲۴٫۶٫۲۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۴۷۲,۰۰۰ ریال
۶ ماه ۴۰ گیگابایت ۱۰۲۴٫۶٫۴۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۴۶۰,۰۰۰ ریال
۱۲ ماه ۲۰ گیگابایت ۱۰۲۴٫۱۲٫۲۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۲,۰۳۶,۰۰۰ ریال
۱۲ ماه ۴۸ گیگابایت ۱۰۲۴٫۱۲٫۴۸
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۲,۵۹۵,۰۰۰ ریال
۱۲ ماه ۸۰ گیگابایت ۱۰۲۴٫۱۲٫۸۰
سرعت ۲۰۴۸ Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۲۸۳,۰۰۰ ریال
۱ ماه ۵ گیگابایت ۲۰۴۸٫۱٫۵
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۸۰۶,۰۰۰ ریال
۱ ماه ۲۵ گیگابایت ۲۰۴۸٫۱٫۲۵
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۲,۶۵۹,۰۰۰ ریال
۱ ماه ۱۰۰ گیگابایت ۲۰۴۸٫۱٫۱۰۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۴۸۸,۰۰۰ ریال
۳ ماه ۶ گیگابایت ۲۰۴۸٫۳٫۶
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۶۶۵,۰۰۰ ریال
۳ ماه ۱۲ گیگابایت ۲۰۴۸٫۳٫۱۲
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۸۷۲,۰۰۰ ریال
۳ ماه ۲۰ گیگابایت ۲۰۴۸٫۳٫۲۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۹۲۴,۰۰۰ ریال
۶ ماه ۱۲ گیگابایت ۲۰۴۸٫۶٫۱۲
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۱۳۰,۰۰۰ ریال
۶ ماه ۲۰ گیگابایت ۲۰۴۸٫۶٫۲۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۵۷۰,۰۰۰ ریال
۶ ماه ۴۰ گیگابایت ۲۰۴۸٫۶٫۴۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۶۵۵,۰۰۰ ریال
۱۲ ماه ۲۰ گیگابایت ۲۰۴۸٫۱۲٫۲۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۲,۲۳۵,۰۰۰ ریال
۱۲ ماه ۴۸ گیگابایت ۲۰۴۸٫۱۲٫۴۸
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۲,۷۹۵,۰۰۰ ریال
۱۲ ماه ۸۰ گیگابایت ۲۰۴۸٫۱۲٫۸۰
سرعت ۶۱۴۴ Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۴۵۷,۰۰۰ ریال
۱ ماه ۱۰ گیگابایت ۶۱۴۴٫۱٫۱۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۱۵۵,۰۰۰ ریال
۱ ماه ۴۰ گیگابایت ۶۱۴۴٫۱٫۴۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۵۵۳,۰۰۰ ریال
۳ ماه ۶ گیگابایت ۶۱۴۴٫۳٫۶
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۷۲۸,۰۰۰ ریال
۳ ماه ۱۲ گیگابایت ۶۱۴۴٫۳٫۱۲
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۹۳۷,۰۰۰ ریال
۳ ماه ۲۰ گیگابایت ۶۱۴۴٫۳٫۲۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۰۵۵,۰۰۰ ریال
۶ ماه ۱۲ گیگابایت ۶۱۴۴٫۶٫۱۲
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۲۶۴,۰۰۰ ریال
۶ ماه ۲۰ گیگابایت ۶۱۴۴٫۶٫۲۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۶ ماه ۴۰ گیگابایت ۶۱۴۴٫۶٫۴۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال
۱۲ ماه ۲۰ گیگابایت ۶۱۴۴٫۱۲٫۲۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۲,۴۹۵,۰۰۰ ریال
۱۲ ماه ۴۸ گیگابایت ۶۱۴۴٫۱۲٫۴۸
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۳,۰۵۵,۰۰۰ ریال
۱۲ ماه ۸۰ گیگابایت ۶۱۴۴٫۱۲٫۸۰
سرعت ۸۱۹۲ Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۲۴۸,۰۰۰ ریال
۱ ماه ۳ گیگابایت ۸۱۹۲٫۱٫۳
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۴۶۸,۰۰۰ ریال
۱ ماه ۱۰ گیگابایت ۸۱۹۲٫۱٫۱۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۱۶۶,۰۰۰ ریال
۱ ماه ۴۰ گیگابایت ۸۱۹۲٫۱٫۴۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۵۸۶,۰۰۰ ریال
۳ ماه ۶ گیگابایت ۸۱۹۲٫۳٫۶
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۷۶۰,۰۰۰ ریال
۳ ماه ۱۲ گیگابایت ۸۱۹۲٫۳٫۱۲
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۹۷۰,۰۰۰ ریال
۳ ماه ۲۰ گیگابایت ۸۱۹۲٫۳٫۲۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال
۶ ماه ۱۲ گیگابایت ۸۱۹۲٫۶٫۱۲
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۳۳۰,۰۰۰ ریال
۶ ماه ۲۰ گیگابایت ۸۱۹۲٫۶٫۲۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۷۶۵,۰۰۰ ریال
۶ ماه ۴۰ گیگابایت ۸۱۹۲٫۶٫۴۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۲,۰۴۹,۰۰۰ ریال
۱۲ ماه ۲۰ گیگابایت ۸۱۹۲٫۱۲٫۲۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۲,۶۲۵,۰۰۰ ریال
۱۲ ماه ۴۸ گیگابایت ۸۱۹۲٫۱۲٫۴۸
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۳,۱۸۵,۰۰۰ ریال
۱۲ ماه ۸۰ گیگابایت ۸۱۹۲٫۱۲٫۸۰
سرعت ۱۲۲۸۸ Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۲۴۸,۰۰۰ ریال
۱ ماه ۳ گیگابایت ۱۲۲۸۸٫۱٫۳
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۴۷۹,۰۰۰ ریال
۱ ماه ۱۰ گیگابایت ۱۲۲۸۸٫۱٫۱۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۱۷۷,۰۰۰ ریال
۱ ماه ۴۰ گیگابایت ۱۲۲۸۸٫۱٫۴۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۶۱۹,۰۰۰ ریال
۳ ماه ۶ گیگابایت ۱۲۲۸۸٫۳٫۶
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۷۹۳,۰۰۰ ریال
۳ ماه ۱۲ گیگابایت ۱۲۲۸۸٫۳٫۱۲
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۰۰۲,۸۰۰ ریال
۳ ماه ۲۰ گیگابایت ۱۲۲۸۸٫۳٫۲۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۱۸۵,۰۰۰ ریال
۶ ماه ۱۲ گیگابایت ۱۲۲۸۸٫۶٫۱۲
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۳۹۵,۰۰۰ ریال
۶ ماه ۲۰ گیگابایت ۱۲۲۸۸٫۶٫۲۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۱,۸۳۵,۰۰۰ ریال
۶ ماه ۴۰ گیگابایت ۱۲۲۸۸٫۶٫۴۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۲,۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۲ ماه ۲۰ گیگابایت ۱۲۲۸۸٫۱۲٫۲۰
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۲,۷۶۰,۰۰۰ ریال
۱۲ ماه ۴۸ گیگابایت ۱۲۲۸۸٫۱۲٫۴۸
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۳,۳۱۰,۰۰۰ ریال
۱۲ ماه ۸۰ گیگابایت ۱۲۲۸۸٫۱۲٫۸۰
سرعت ۲۵۶ Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | توضیحات ۰
۴۹۰,۵۰۰ ریال
۱ ماه نامحدود سرویس ۲۵۶ کیلوبیت یک ماهه نامحدود
سرعت ۱۲۸ Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | توضیحات ۰
۵۹,۹۵۰ ریال
۳ ماه ۳ گیگابایت جشنواره پاییزی
سرعت ۵۱۲ Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | توضیحات ۰
۸۱,۷۵۰ ریال
۳ ماه ۳ گیگابایت جشنواره پاییزی
سرعت ۱۰۲۴ Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | توضیحات ۰
۱۰۹,۰۰۰ ریال
۳ ماه ۳ گیگابایت جشنواره پاییزی
سرعت ۲۰۴۸ Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | توضیحات ۰
۱۳۰,۸۰۰ ریال
۳ ماه ۳ گیگابایت جشنواره پاییزی
سرعت ۶۱۴۴ Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | توضیحات ۰
۱۷۲,۸۰۰ ریال
۳ ماه ۳ گیگابایت جشنواره تابستانه
سرعت ۸۱۹۲ Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | توضیحات ۰
۲۰۵,۲۰۰ ریال
۳ ماه ۳ گیگابایت جشنواره تابستانه
سرعت ۱۲۲۸۸ Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام ۰
۱,۱۹۹,۰۰۰ ریال
۱۲ ماه ۱۸ گیگابایت سرویس تا ۱۲ مگابیت یکساله جمعا ۱۸ گیگابایت شبانه نیم بهاء به همراه مودم وایرلس رایگان
ثبت نام ۰
۱,۵۰۰,۹۳۰ ریال
۱۲ ماه ۴۰ گیگابایت سرویس تا ۱۲ مگابیت یکساله جمعا ۴۰ گیگابایت شبانه نیم بهاء به همراه حجم هدیه
ثبت نام ۰
۱,۵۰۰,۹۳۰ ریال
۱۲ ماه ۲۴ گیگابایت سرویس تا ۱۲ مگابیت یکساله جمعا ۲۴ گیگابایت شبانه نیم بهاء به همراه مودم وایرلس رایگان
ثبت نام ۰
۱,۱۹۹,۰۰۰ ریال
۱۲ ماه ۲۸ گیگابایت سرویس تا ۱۲ مگابیت یکساله جمعا ۲۸ گیگابایت شبانه نیم بهاء به همراه حجم هدیه
ثبت نام ۰
۲,۲۹۹,۹۰۰ ریال
۲۴ ماه ۶۸ گیگابایت سرویس تا ۱۲ مگابیت دوساله جمعا ۶۸ گیگابایت شبانه نیم بهاء به همراه حجم هدیه
ثبت نام ۰
۲,۲۹۹,۹۰۰ ریال
۲۴ ماه ۴۸ گیگابایت سرویس تا ۱۲ مگابیت دوساله جمعا ۴۸ گیگابایت شبانه نیم بهاء به همراه مودم وایرلس رایگان
تعرفه های IP استاتیک
قیمت مدت زمان تعداد IP
۴۸۸,۰۰۰ ریال ۳ ماه ۱
۹۷۵,۰۰۰ ریال ۶ ماه ۱
۱,۲۹۵,۰۰۰ ریال ۱۲ ماه ۱
۳,۰۲۴,۰۰۰ ریال ۶ ماه ۸
۴,۵۳۶,۰۰۰ ریال ۱۲ ماه ۸
تعرفه های خرید حجم
قیمت بسته ترافیک اضافه
۳۹۲۴۰ ریال ۱ گیگابایت
۱۱۷۸۰۰ ریال ۳ گیگابایت
۱۹۶۵۰۰ ریال ۵ گیگابایت
۳۴۹۰۰۰ ریال ۱۰ گیگابایت
۶۱۰۴۰۰ ریال ۲۰ گیگابایت
۱۲۲۰۸۰۰ ریال ۵۰ گیگابایت
۲۰۹۲۸۰۰ ریال ۱۰۰ گیگابایت
۴۱۰۰۰۰۰ ریال ۲۰۰ گیگابایت