نام سرویس قیمت (تومان) توضیحات
۵۱۲ کیلوبیت یک ماهه ۳ گیگابایت ۲۰۰۰۰
۵۱۲ کیلوبیت شش ماهه ۱۸ گیگابایت ۱۰۰۰۰۰
۵۱۲ کیلوبیت یک ساله ۳۶ گیگابایت ۲۰۰۰۰۰
۱ مگابیت یک ماهه ۳ گیگابایت ۳۰۰۰۰
۱ مگابیت شش ماهه ۱۸ گیگابایت ۱۵۰۰۰۰
۱ مگابیت یک ساله ۳۶ گیگابایت ۳۰۰۰۰۰
۱/۵ مگابیت یک ماهه ۳ گیگابایت ۴۰۰۰۰
۱/۵ مگابیت شش ماهه ۱۸ گیگابایت ۲۰۰۰۰۰
۱/۵ مگابیت یکساله ۳۶ گیگابایت ۴۰۰۰۰۰

هزینه هر گیگابایت ترافیک اضافه ۵۰۰۰ تومان می باشد.